ÕPPEKAVAKOHASED TEGEVUSED

Iru Elektrijaama külastusk3k2k120190514_12412920190514_12343020190514_12343020190514_122954

9e ja 9f klass külastasid MAAPÕUENÄDALA raames Iru Soojuselektrijaama
Programmi” Kas ja kuidas teha elektri- ja soojusenergiat olmeprügist?”
õpieesmärgiks oli kinnistada teadmisi taastuvenergia energiatootmise võimalustest ja selle mõjust ümbritsevale keskkonnale. Õppekäiku juhtis Raimo Oinus.
Õpilasi saatsid Karin Keert ja Kersti Ojassalu

Saksamaad ja saksa kultuuri tutvustav mäng „Autobahn“

29.märtsil toimus Viimsi koolis „Autobahn´i“ mäng neljandatele klassidele, mida korraldas Goethe Instituut. Väikeste meeskondadena liiguti koolimajas ringi ja otsiti saksa tuntud linnu (17), nii koguti kilomeetreid ja viktoriinipunkte. Iga linna juures lahendati erinevaid ülesandeid Saksamaa kohta, kus lapsed said kasutada oma teadmisi ja proovile panna nii osavust kui ka meeskonnatöö oskust.

Koolipäev “Asja mitu elu”

14. märtsil 2019 osalesid 6.a klassi õpilased loodusõpetuse tunni raames projektis, mille eesmärk oli ühe meeleoluka päeva jooksul omandada teadmisi looduse, teatri ja inimese tervise vallast.
Õpilased avastasid säästliku tarbimise maailma ning pakkusid lahendusi keskkonnakaitse ja taaskasutuse valdkonnas.
Päeva sisustasid järgmised muuseumid oma programmidega:
1. Eesti Tervishoiu Muuseum- tervislik toit ja toidu tootmise probleemid maailmas
2. Lennusadam (Eesti Meremuuseum)- Läänemere reostus ja Läänemere kaitse
3. NUKU muuseum – tehiskeskkond ( lava) ja võimalused säästvaks arenguks läbi sõnumite.
Koolipäev sidus omavahel loovuse ning looduse- ja inimeseõpetuse õppeained.

Õpilasi saatsid õppepäeval Aivar Koks ja Kersti Ojassalu

14.-15. märts 2019 osalesid 8.e ja 8.f klass Lennusadama muuseumitunnis “Kiri pudelis”, mis oli üles ehitatud Hollandi multimeediakunstniku Saskia Boddeke näitusele “Sex & the Sea”.  Tunnis sai ennast kujutada meremehe rolli, pakkida kohvri ja läbida sadamaid, kus ootasid erinevad ülesanded. Näiteks võrdlesime poeetilisi Marie Underi armastuskirju meremees Markus Lipule Soome austajate poolt saadetud kirjadega ning arutlesime tänapäevaste sõnumiedastamise viiside üle.

Läbivad teemad:

 • müüdid
 • armastuskirjad
 • Marie Under
 • elu väljaspool seadusi
 • suhted
 • erinevate tunnetega toimetulek

Kooli

 • Vaheajaeelsel päeval käisid 7. ja 8. klassid Viimsi kinos. Vaadati filmi “Mia ja valge lõvi”, mis käsitleb bioloogia ja geografia ainekava teemasid (loodusvööndid, selgroogsed loomad), samuti läbivat teemat “säästev areng”.Kinokülastuse korraldas õpetaja Meri Heinsalu.
 • 7.ja 8 veebruaril 2019.  aastal viis Põhja päästekeskus läbi veeohutusalaseid koolituse 1. klassi õpilastele. Esimese klassi laps on ühtepidi omandanud teatava iseseisvuse, teisalt ei oska temavanune paljusid ohtusid veel õigesti hinnata. Koolituse läbinu teab, kuidas käituda nii sise- kui väliveekogus, kus ning kuidas kanda päästevesti, milline on ohutu uisutamine ning kuhu õnnetuse korral helistada – kõik see on väga vajalik traagiliste veeõnnetuste vältimiseks.Seos õppekavaga:

  Loodusõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes

  Väärtused ja hoiakud

  liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast

  ÕPPESISU JA ÕPITULEMUSED 1. KLASSIS

  Aastaajad. Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus.

  Põhimõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, kodukoht, veekogu, maastik, loomastik, taimestik.

  Õpilane: 1) teab, et looduses aset leiduvad muutused sõltuvalt aastaaegadest ning valgusest ja soojusest; 2) märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega, kirjeldab aastaajalisi muutusi (kõnes, kirjas, joonistades); 3) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsusest inimese elus; 4) oskab käituda õppekäigul loodussõbralikult; 5) mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu; 6) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast, järgib koostegutsemise reegleid.

 • 4. veebruaril 2019.a. käisid 7d, 7e ja 8s klass Aegviidus, kus uuriti metsas loomade talviseid tegutsemisjälgi ja tutvuti RKM looduskeskuses nahkade, koljude ja väljaheidetega. Pikemalt räägiti huntide elust. Muu hulgas saadi teada, mille poolest erineb hundi ja koera jälg, mida tähendab, kui vares kraaksub neli korda järjest, miks vanasti tüdrukuid hundisabaga nuheldi, mis on käristi ja milleks kasutasid uriini metsloomad ja metsavennad. Õpilasi saatsid Viktoria Latova, Riita järve, Ruth Lobjakas ja Meri Heinsalu.  

ÜHISKONNAÕPETUSE TUNNID: Õpetaja Grete Rohi 3. oktoobril külastas 9a,9b,9d,9f,9h ühiskonnaõpetuse tunde välismaal vahetusõpilastena käinud eesti noored organisatsioonist YFU.Õpilastele räägiti, kuidas minna vahetusaastale, millal oleks seda parim aeg teha ning mida vahetusaasta teises riigis kõige rohkem õpetab. Eredaimad lood, mida räägiti, olid sellest, kuidas üks eesti tüdruk sai Hiinas vahetusaastal olles endale teha tanki load või kuidas üks eesti tüdruk käis oma host-õega Saksamaal traktoriga kiirtoidukoha drive-in-s.Aitäh YFU vabatahtlikele, kes oma kogemusi vahetusaastast jagasid.Mittetulundusühing YFU on Eesti vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärk on õpilasvahetuse korraldamine Eesti ja teiste riikide vahel. Rohkem infot YFU

ja vahetusaastale mineku kohta leiab www.yfu.ee.hiskonnaõpetuse tund

 • LOODUSÕPETUSE TUNNID: Klass: 6Õpetajad: Kersti Ojassalu ja Vilve RoosioksTeema: aiaplaani joonistamine

  Meie kool hankis 26 Bamboo Slate graafikalauda. Katsetasime loodusõpetuse tunnis nende kasutamist. Õpilased joonistasid graafikalaual oma aiaplaani. Joonistamise salvestasime videoks ja siis saavad õpilased tunnis video juurde oma aiaplaanist rääkida. Tegelikult läks meil joonistamise ja joonistuste tahvlitesse tõmbamisele küll terve tund, samuti oli tükk tegemist videote üleslaadimisega, aga õpilastel oli põnev uut tehnoloogiat katsetada ja aiaplaanid tulid samuti igati asjalikud.

  https://www.facebook.com/search/str/vilve+roosioks/keywords_search?epa=SEARCH_BOX

 • ÕUES ÕPE
 • 6a – Õuesõppe tund: Tutvumine Põhja- Eesti klindiga: töölehe tätimine

  20180921_092156.jpg

 1. Meri rannikud
 2. Muuseumitunnid

LOODUSÕPETUSE tund  LOODUSMUUSEUMIS

16.10 ja 19.10 2018   külastasid VI a ja VI b  klass LOODUSMUUSEMI, kus toimus muuseumitund teemal „Muld. Elu mullas“

Õpilased  said teadmisi   mulla tekkest ja aineringest mullas, õpiti tundma   muldade läbilõikeid metsakooslustes ja taimestikku erinevatel muldadel Mulla koostist uuriti  aga   luubi-  ja bionokulaarmikroskoobiga.  Muuseumitund aitas omandada ainekavas nõutavaid  õpitulemusi:

  1. kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;
  2. selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
  3. tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;
  4. kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes

3. Looduskeskuste külastamine

 • KINOKÜLASTUSED
 • “Tuulte tahutud maa”

  Viimsi kooli 9. klassid, 6.a, 6.c ja 6.d klass vaatasid 19. oktoobril 2018 Viimsi Kinos filmi „TUULTE TAHUTUD MAA“.

  See on film Eestimaa metsikust ja ürgsest loodusest, kus vaataja ees avanevad meie kodumaa eriilmelised maastikud koos metsloomade ja tuhandete läbirändavate lindudega. Joosep Matjuse eepiline loodusfilm “Tuulte tahutud maa” teeb kummarduse Eesti loodusele, loodusele mis on meie visiitkaardiks. Filmi temaatika haakub põhikooli ainekavadega ja ROHELISE KOOLI programmis käsitletava teemaga “Elurikkus ja loodus”.